سرویس های میزبانی با سرعت بالا میزبانی شده بر روی هارد های nvme

PLAN1 - Gold
 • پانصد/500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • یک/1 FTP ACCOUNT
 • دو/2 اکانت ایمیل
 • دو/2 دیتابیس
 • دو/2 سابدامین
 • دو/2 پارک دامین
 • یک/1 ADDON DOMAIN
PLAN2 - Gold
 • یک/1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دو/2 FTP ACCOUNT
 • سه/3 اکانت ایمیل
 • پنج/5 دیتابیس
 • پنج/5 سابدامین
 • دو/2 پارک دامین
 • دو/2 ADDON DOMAIN
PLAN3 - Gold
 • دو/2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دو/2 FTP ACCOUNT
 • سه/3 اکانت ایمیل
 • پنج/5 دیتابیس
 • پنج/5 سابدامین
 • دو/2 پارک دامین
 • دو/2 ADDON DOMAIN
PLAN4 - Gold
 • سه/3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دو/2 FTP ACCOUNT
 • سه/3 اکانت ایمیل
 • پنج/5 دیتابیس
 • پنج/5 سابدامین
 • دو/2 پارک دامین
 • دو/2 ADDON DOMAIN
PLAN5 - Gold
 • پنج/5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دو/2 FTP ACCOUNT
 • چهار/4 اکانت ایمیل
 • پنج/5 دیتابیس
 • پنج/5 سابدامین
 • دو/2 پارک دامین
 • دو/2 ADDON DOMAIN
 • سفارش سالانه (ir) دامنه رایگان
PLAN6 - Gold
 • هفت/7 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دو/2 FTP ACCOUNT
 • پنج/5 اکانت ایمیل
 • پنج/5 دیتابیس
 • پنج/5 سابدامین
 • سه/3 پارک دامین
 • دو/2 ADDON DOMAIN
 • سفارش سالانه (ir) دامنه رایگان
PLAN7 - Gold
 • ده/10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • سه/3 FTP ACCOUNT
 • پنج/5 اکانت ایمیل
 • پنج/5 دیتابیس
 • پنج/5 سابدامین
 • پنج/5 پارک دامین
 • سه/3 ADDON DOMAIN
 • سفارش سالانه (ir) دامنه رایگان
PLAN8 - Gold
 • پانزده/15 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • پنج/5 FTP ACCOUNT
 • پنج/5 اکانت ایمیل
 • پنج/5 دیتابیس
 • پنج/5 سابدامین
 • پنج/5 پارک دامین
 • پنج/5 ADDON DOMAIN
 • سفارش سالانه (ir) دامنه رایگان
PLAN9 - Gold
 • بیست/20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • پنج/5 FTP ACCOUNT
 • پنج/5 اکانت ایمیل
 • پنج/5 دیتابیس
 • پنج/5 سابدامین
 • پنج/5 پارک دامین
 • پنج/5 ADDON DOMAIN
 • سفارش سالانه / شش ماهه (ir) دامنه رایگان